Becikowe 2019 – Sprawdź jakie dokumenty należy złożyć

Wypłacanie becikowego w 2019 roku będzie przebiegać na niezmienionych zasadach (ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych). Ta jednorazowa zapomoga jest wypłacana w związku z narodzinami dziecka. Jest to bardzo przydatne wsparcie finansowe, o które mogą się ubiegać rodzice z polskim obywatelstwem i cudzoziemscy mieszkający na terytorium Polski dysponujący wpisem w karcie pobytu o dostępie do rynku pracy. Osoby, którym przyznano takie świadczenie w innym kraju nie mają uprawnień do otrzymania becikowego w Polsce.

Wysokość uzyskiwanych dochodów uprawniająca do otrzymania becikowego w 2019 roku

W przypadku, gdy dochód w rodzinie na osobę nie jest wyższy niż 1922 złote (netto) rodzice mogą ubiegać się o becikowe. Warto wiedzieć, że do obliczenia będzie brany dochód uzyskany w poprzednim roku rozliczeniowym, który jest dzielony przez ilość członków rodziny. Oczywiście członek rodziny, który właśnie przyszedł na świat jest również uwzględniany w tej kalkulacji. Becikowe wyniesie jeden tysiąc złotych.

Miejsce składania wniosku o wypłatę becikowego?

Wniosek o wypłatę becikowego jest dokumentem, który należy złożyć w jednej z instytucji takich jak: urząd gminy, urząd miasta, ośrodek pomocy społecznej. Informacji można uzyskać w urzędzie odpowiadającym miejscu zamieszkania. Ważne: rodzice mają 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku. O jednorazową zapomogę mają prawo ubiegać się nie tylko biologiczni rodzice, ale również rodzice, którzy zaadoptowali dziecko i prawni opiekunowie. Taki wniosek można pobrać z Internetu lub otrzymać w urzędzie.

Dokumenty niezbędne do złożenia razem z wnioskiem o wypłatę becikowego

Becikowe jest przyznawane na podstawie bieżącej sytuacji finansowej rodziny, dlatego składając wniosek należy przekazać w urzędzie informacje o zaistnieniu ewentualnych zmian. Wpływ na zmiany w sytuacji finansowej rodziny mają takie czynniki jak: utrata pracy, uzyskanie zatrudnienia, pobieranie zasiłku macierzyńskiego, zamknięcie własnej działalności gospodarczej, odebranie prawa do pobierania renty. Takie wiadomości są niezbędne, ponieważ jak już wspominano podstawą wyliczeń jest dochód uzyskany w ubiegłym roku.

Ubiegając się o becikowe do wniosku trzeba dołączyć takie dokumenty jak:

  • Akt urodzenia dziecka
  • Kserokopia dowodu tożsamości lub paszportu (dowód należy mieć przy sobie, ponieważ będzie konieczny do wglądu)
  • Zaświadczenie o uzyskanym w poprzednim roku dochodzie (wydaje urząd skarbowy)
  • Zaświadczenie wydane przez lekarza (położną) o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży.
  • Oświadczenia złożone przez rodziców, że becikowe nie zostało pobrane już wcześniej.

Termin wypłaty becikowego

Rodzice, którzy złożyli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 10 dnia miesiąca, otrzymają becikowe do końca tego miesiąca. Natomiast w przypadku przedłożenia dokumentów po 10 dniu miesiąca, wpłata becikowego będzie dokonana do końca kolejnego miesiąca. Sposób przekazania rodzicom środków finansowych jest uzgadniany przy składaniu wniosku, może być przelewem na konto, przekazem pocztowym do miejsca zamieszkania lub rodzice mogą odebrać osobiście w kasie danego urzędu.

Ważne: w przypadku, gdy rodzice osiągają niewielki dochód i nie jest on wyższy niż 674 złote na osobę a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 764 złote, istnieje możliwość wystąpienia o dodatkowe fundusze. Zasiłek rodzinny i odpowiednie do niego dodatki mogą zostać przyznane odpowiednio do aktualnej sytuacji finansowej rodziny.

1 komentarz

  1. Gosia Odpowiedz

    Przydatne informacje w pigułce. Miesiąc temu urodziłam i właśnie zamierzałam zająć się zbieraniem dokumentów, aby wypłacili mi becikowe. Dobrze wiedzieć, że można ubiegać się o zasiłek w naszej sytuacji byłaby to duża pomoc.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.